Kategorie

Producenci

eRaty Santander Consumer Bank

Zobacz nasze Aukcje.Blog multimaszyny.eu

View All

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Multimaszyny.eu

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Sprzedawca– SERWISY OGRODOWE Ireneusz Połetek z siedzibą w 32-540 Trzebinia ul. Głowackiego 6,
 2. Sklep działa w Internecie pod adresem https://multimaszyny.eu
 3. Adres pocztowy Sklepu:

 

Sklep internetowy Multimaszyny.eu

SERWISY OGRODOWE

Ireneusz Połetek

ul. Głowackiego 6,

32-540 Trzebinia

NIP: PL6282049769

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego są one częścią umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji przed wprowadzeniem zmian. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Multimaszyny.eu. chyba że w regulaminie podano inny termin wejścia w życie zmiany regulaminu. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień drogą telefoniczną, e-mail, messenger.
 4. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 5. Rabaty które występują w sklepie nie łączą się, nie można użyć dwóch kodów, promocji jednocześnie.

 

§ 2

Zamówienia

 1. Zakupu produktu można dokonać, rejestrując się na stronie sklepu internetowego poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakupu można dokonać także bez konieczności rejestracji składając zamówienie jako gość, poprzez e-mail: multimaszyny@gmail.com lub telefonicznie pod nr 516 696 767.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane automatycznie) wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych, w innym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane ze względu na niemożność dostarczenia towaru.
 5. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.
 7. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.
 8. Kody rabatowe z różnych promocji nie łączą się, nie można użyć dwóch kodów jednocześnie.
 9. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych produktów, Sprzedawca rekomenduje Kupującemu zakup produktów z odbiorem osobistym w sklepie stacjonarnym oraz wykonanym montażem, uruchomieniem i przeglądem zerowym. Jeśli Kupujący składa zamówienie i jako formę dostawy wybiera przesyłkę kurierską, Sprzedawca rekomenduje kupującemu aby wykonał montaż oraz uruchomienie zakupionego towaru w autoryzowanych punktach obsługi producenta, którego produkt kupujący nabył. 
 10. Sprzedawca rekomenduje kupującemu, aby ten przed użyciem zakupionego produktu bezwzględnie zapoznał się z treścią instrukcji obsługi dołączonej wraz z urządzeniem! 

§ 3

Potwierdzenie zamówienia

 1. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sklep w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.
 2. Potwierdzenie przez Sklep złożenia zamówienia następuje pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje na wskazany adres mailowy regulamin świadczenia usług wraz z załącznikami.
 3. Dokonanie przez Sklep potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 i akceptacja przez klienta regulaminu wraz z załącznikami jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej ze złożonym zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem i załącznikami (w którym określone są uprawnienia stron oraz dane sprzedającego).
 4. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 1 i 2 terminie i trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

 

§ 4

Artykuły dostępne w Sklepie

 1. Zamówienie może dotyczyć tylko artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy – czyni to poprzez dodanie towaru do koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania liczby sztuk zakupywanego towaru, w innym wypadku domyślnie zostanie uznane, że zamawia 1 sztukę.
 2. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Ofertę stanowi natomiast prawidłowe zamówienie Klienta skierowane do Sklepu.
 3. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Klienta nowej ceny zamówienie uważane jest za anulowane.
 4. W przypadku braku dostępności zamówionego przez Klienta towaru i tym samym braku możliwości realizacji przez Sprzedawcę złożonego zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie, najpóźniej w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 

 

§ 5

Formy płatności

 1. Zapłata za zakupiony w Sklepie asortyment, według wyboru Klienta dokonanego na formularzu zamówienia, następuje:
  • przelewem na numer konta bankowego
  • szybką płatnością przelewy24
  • gotówką, w przypadku odbioru osobistego.
  • za pobraniem - gotówką kurierowi w chwili doręczenia
  • na raty za pośrednictwem banku z którym Sprzedawca ma zawartą umowę sprzedaży ratalnej w internecie,
 2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia.
 3. Uwaga: Od 01.01.2020 zmiana wystawiania faktur VAT, przed zakupem poinformuj sprzedawcę o chęci uzyskania faktury VAT. Prawidłowo wypełnij formularz składania zamówienia podając w nim dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
 4. Płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

§ 6

Dostawa

 1. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient może odebrać zamówiony towar w siedzibie sklepu lub paczkomacie jeśli Sprzedawca udostępnił taką możliwość. Niektóre Towary po wcześniejszym uzgodnieniu Sprzedawca może dostarczyć do Klienta transportem własnym. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży wraz z regulaminem i załącznikami.
 2. Klient ma prawo wyboru - w granicach określonych treścią formularza zamówienia - sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
 5. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w chwili odbioru Klient/odbiorca ma obowiązek sporządzić protokół szkody z kurierem dostarczającym oraz niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. 
 7. W przypadku stwierdzenia: uszkodzeń wewnątrz przesyłki gdy opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone, braków, niezgodności ze złożonym zamówieniem Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. 

 § 7

Zwrot zamówienia - prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentem jest także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeśli umowa którą będzie zawierać ze Sprzedawcą nie ma zawodowego charakteru, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży i specjalizacji, w jakiej działa Klient przedsiębiorca.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru zgodnie z wszelkimi zmianami obowiązującymi od dn. 01.01.2021. 
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać podpisane oświadczenie wraz z wysyłanym towarem.
 4. Informacje na oświadczeniu :numer rachunku bankowego na jaki powinny zostać zwrócone klientowi pieniądze oraz dane do zrealizowania przelewu.
 5. Pieniądze zwrócone zostaną klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy, którego numer powinien dołączyć do przesyłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopię dowodu zakupu.
 8. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi, po usunięciu przez klienta ich oryginalnego opakowania, produkty dotyczące nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych (takie jak płyty z CD z muzyką, oprogramowaniem, itp.).
 10. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy koszty przesyłki, transportu do sprzedawcy pokrywa kupujący. Ze względu na niestandardowe gabaryty oraz wagę sprzedawanego towaru koszty spedycji są wyższe niż dla przesyłek pocztowych

 

§ 8

Odpowiedzialność za wady towaru

 1. Podstawą reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie jest protokół szkody spisany w obecności pracownika Poczty lub kuriera.
 2. Wybrane artykuły dostępne w Sklepie posiadają gwarancję udzieloną przez podmiot udzielający gwarancji (Gwaranta) na warunkach przez niego określonych w dołączonym do artykułu dokumencie gwarancji.
 3. W przypadku reklamacji (na podstawie gwarancji) należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem wskazanym w dokumencie gwarancji. Zasady związane z postępowaniem reklamacyjnym w takim wypadku będzie określał dokument gwarancji.
 4. Przepisy powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń z tytułu rękojmi przeciwko sprzedawcy.

 

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z zapisami prawa (włącznie ze wszelkimi zmianami z dn. 01.01.2021) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie.
 2. Towar dostarczony do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, należy odesłać lub dostarczyć na adres: SERWISY OGRODOWE Ireneusz Połetek z siedzibą w 32-540 Trzebinia ul. Głowackiego 6

 

§ 10

Reklamacja

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 2. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sklepu doprowadzenia zakupionego asortymentu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, obniżenie ceny zakupionego towaru, wymianę na nowy lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna.
 3. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli takowy wybór jest niemożliwy do spełnienia przez sprzedawcę lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez sprzedawcę.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: SERWISY OGRODOWE Ireneusz Połetek z siedzibą w 32-540 Trzebinia ul. Głowackiego 6
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
 7. Reklamacji nie podlegają:
 • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
 • uszkodzenia wynikłe z zużywania się towaru,
 • towary używane niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • wygoda towaru.

      8. Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną e-mail na adres: multimaszyny@gmail.com, sms pod nr 516 696 767 lub osobiście w sklepie stacjonarnym pod adresem: 32-540 Trzebinia ul. Głowackiego nr 6 w godzinach pracy sklepu. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć do sprzedawcy pod ww. adres reklamowany towar. Reklamujący dokonując zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną jest również zobowiązany przedstawić: czytelny skan lub zdjęcie karty gwarancyjnej, dowodu zakupu, zdjęcie reklamowanego towaru, a w szczególności zdjęcie ujawnionej wady towaru oraz zdjęcie tabliczki znamionowej. Jeśli kupujący zgłasza reklamację osobiście w sklepie stacjonarnym, nie musi przedstawiać żadnych zdjęć, a jedynie dowód/potwierdzenie zakupu. Z chwilą poprawnie zgłoszonej reklamacji sprzedawca potwierdza jej przyjęcie oraz rozpoczyna procedurę reklamacyjną.  

     9. Koszty pozytywnie rozpatrzonej reklamacji w tym koszt dostarczenia wadliwego towaru do sprzedawcy oraz jego odesłania po naprawie lub wymianie do kupującego ponosi sprzedawca. Jeśli kupujący dostarczył do sprzedającego wadliwy towar na własny koszt i zwróci się on do kupującego z żądaniem zwrotu kosztów poniesionych w związku z dostarczeniem wadliwego towaru, sprzedający zwróci reklamującemu równowartość kosztów jakie poniósłby korzystając z najtańszej dostępnej formy dostawy. Oznacza to, że jeśli reklamujący dostarczy wadliwy towar do sprzedającego korzystając z wybranej przez siebie droższej formy dostawy otrzyma zwrot kosztów w wysokości najtańszej formy dostawy.  

§ 11

Zwrot

 1. W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, w pierwszej kolejności należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail a następnie odesłać towar do Sklepu.
 2. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu lub wysłana przekazem pocztowym.
 3. Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na nr tel. 516 696 767 lub e-mail: multimaszyny@gmail.com.

§ 12

Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

§ 13

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Serwisy Ogrodowe Ireneusz Połetek, ul. Głowackiego 6, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-204-97-69.

§ 14

Przekazanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

 2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

  - kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Klient zaznaczając specjalny check-box wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także przekazanie swojego adresu e-mail firmom zewnętrznym oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz firmy zewnętrzne danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie po zaznaczeniu specjalnego check-boxa wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu email do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep multimaszyny.eu oraz danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie multimaszyny.eu
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej multimaszyny@gmail.com lub telefonicznie pod numer telefonu 516 696 767 . Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep artykułów.